یک دندان به ازای یک بارداری

از دست دادن یک دندان به ازای هر بارداری⁉️

حتما شما هم این را شنیدهاید که میگویند: «زنان، به ازای هر بارداری، یک دندان خود را از دست میدهند.» اما این باور صحیح نیست.

بارداری به خودی خود هیچ اثری روی دندانها ندارد.

این باور غلط از آنجا شکل گرفته که در گذشته تصور میشد جنین کلسیم مورد نیاز خود را از دندانهای مادر برمیدارد و همین امر سبب از بین رفتن دندانهای مادر میشود.

در واقع جنین، کلسیم و سایر مواد مورد نیاز خود را از مواد غذایی که مادر می خورد دریافت میکند.

اما اگر مادر در رژیم غذاییاش از غذاهای حاوی کلسیم استفاده نکند، در این صورت احتمال دارد جنین این ماده را از استخوانهای مادر (و نه دندانهای او) بگیرد.

 علت از دست رفتن دندان در بیشتر زنان باردار، رژیم غذایی پر شکر همراه با بیتوجهی به بهداشت دهان و دندان مادر و مراجعه نکردن او به دندانپزشک است


مطالب مرتبط: